Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookiesSluiten

Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) kunt u de risico’s voor uw medewerkers en het bedrijf terugdringen, ook de financiële risico’s. Een RI&E bevat twee onderdelen: het inschatten van de risico’s in een bedrijf (inventarisatie) en het aangeven van acties voor het oplossen van de gevonden risico’s (evaluatie).

Elk (touringcar)bedrijf is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid en de gezondheid van medewerkers, bezoekers, vrijwilligers en derden. De overheid vindt dit zo belangrijk dat ze de risico-inventarisatie via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor ondernemers met personeel. De Arbeidsinspectie controleert hier dan ook op. Het instrument hiervoor is de branche RI&E Besloten Busvervoer. Deze is zoveel mogelijk toegespitst op de situatie in de touringcarbranche en richt zich op de belangrijkste risico’s in onze sector.

 

De RI&E is geen doel maar een middel: het realiseren van een veilige, gezonde en plezierige

werkorganisatie. En een RI&E heeft vele voordelen voor het bedrijf en de medewerkers, zoals voorkomen van schadelijke effecten van blootstelling aan gevaren en gevaarlijke stoffen, vermindering van gezondheidsklachten en verzuim, kostenbesparing, winst voor kwaliteit en productiviteit, etc. De werkgever is zélf verantwoordelijk voor het hebben van een RI&E en plan van aanpak, evenals voor de volledigheid, actualiteit en waarheidsgetrouwheid ervan.

 

Leest u voordat u start met het invullen van de branche RI&E eerst de handleiding.

Medewerkers betrekken

Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden. Een RI&E wordt er beter van als medewerkers erbij betrokken worden. Daarnaast schrijft de Arbowet 1998 voor dat werknemers en werkgevers samenwerken bij de uitvoering van het arbobeleid. Hoe u medewerkers kunt betrekken en hulpmiddelen daarbij vindt u in het document 'Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E'.De RI&E is digitaal toegankelijk via: http://www.rie.nl/instrumenten/besloten-busvervoer/

 

Toetsing

Omdat de RI&E besloten busvervoer is erkend voor toetsingsvrijstelling hoeven touringcarbedrijven met 25 medewerkers of minder de RI&E niet te laten toetsen. Dat scheelt behoorlijk in de kosten. Voor touringcarbedrijven met meer dan 25 medewerkers (inclusief stagiairs, vrijwilligers etc.) verplicht de wet nog altijd dat de ingevulde RI&E moet worden getoetst door een extern arbo-deskundige.

Let op! Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) vraagt bij inspecties van touringcarbedrijven regelmatig naar een actuele RI&E.

 


Preventiemedewerker
Het is wettelijk verplicht een preventiemedewerker in dienst te hebben. Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden. Hij heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en weet welke preventieve maatregelen genomen moeten worden. Het meewerken dan wel uitvoeren van de RI&E is de belangrijkste taak van de preventiemedewerker.

Om bedrijven en (aankomende) preventiemedwerkers in de sector te ondersteunen organiseert FSO samen met het Sociaal Fonds Mobiliteit de cursus Preventiemedewerker. Meer weten en aanmeldenn voor de cursus kan via:  cursus preventiemedewerker